Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN LIVING SOLUTIONS TRADING & MANAGEMENT BVBA


1. ALGEMEEN

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, worden al onze verkopen uitsluitend beheerst door onderhavige
algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden vermeld op prijsaanvragen of
bestelbonnen uitgaande van de koper die onze algemene voorwaarden als uitsluitend geldig aanvaardt door zijn bestelling. De
koper wordt geacht bij het plaatsen van zijn bestelling kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en
deze integraal te hebben aanvaard.


2. PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bevatten onze netto prijzen voor levering af onze magazijnen, geen leverings-,
montage en verpakkingskosten, geen verzekering, geen transportkosten.
Onze prijzen, vermeld in de prijslijsten, de offertes of bevestiging van bestelling, zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden.
De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt.
Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijnen en/of -plaats en/of -omstandigheden,
of indien de koper verkeerde inlichtingen verstrekt krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen.


3. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Onze goederen zijn in beginsel af te halen in onze magazijnen. Leveringen zijn echter mogelijk. De vervoerskosten komen, tenzij
anders is bepaald op de bestelbon voor rekening van de koper. De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de
levering of afhaling door de koper in ons magazijn. Zolang de meubelen niet geleverd of afgehaald zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de verkoopprijs.
Bij niet-betaling van de goederen blijven de goederen eigendom van de verkoper.
De koper is gehouden bij wanbetaling de door de verkoper afgeleverde goederen terug te bezorgen op zijn kosten en risico.
Meubelen verkocht in solden of in outlet-, afslag en toonzaalmodellen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden en die
behoorlijk gekend is door de koper, ze worden niet teruggenomen.


4. KLACHTEN

Na de eigendomsoverdracht (d.w.z. na de levering of de afhaling) worden klachten qua hoeveelheid niet meer aanvaard. De klant
heeft een wettelijke periode van twee maanden om klachten i.v.m. conformiteit te melden aan de verkoper. Deze periode van twee maand gaat in vanaf de vaststelling van de niet-conformiteit. Klachten i.v.m. zichtbare gebreken moeten ons door de koper
schriftelijk, per aangetekende brief, worden gemeld binnen de acht dagen na levering, op straffe van non-ontvankelijkheid.
Klachten betreffende verborgen gebreken worden niet aanvaard indien ze niet schriftelijk, per aangetekende brief, worden gemeld aan de verkoper binnen een termijn van vijf werkdagen na de ontdekking van het gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Indien een klacht door ons gegrond bevonden wordt, kunnen we slechts gehouden zijn tot vervanging, herstelling of, naar onze keuze, tot terugbetaling van gefactureerde waarde, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid om welke reden ook.

Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het werken van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.


5. BESTELLINGEN

Uitsluitend bestellingen waarop het voorschot van 30% betaald werd, zullen door ons uitgevoerd worden. Tenzij anders is
overeengekomen, worden de bestelde goederen maximum drie maanden gereserveerd in onze magazijnen. Bij niet afhalen van
bestelde goederen worden de reeds betaalde voorschotten aangewend ter dekking van de stockage en beheerskosten.


6. SCHADEVERGOEDINGEN

Indien de koper deze overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is hij verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden.


BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze rekeningen zijn contant te betalen bij aflevering van de goederen, behoudens een andere schriftelijk bedongen afspraak.

Ingeval van laattijdige betaling of bij gebrek aan betaling van de rekening of factuur is vanaf de factuurdatum van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1% per maand van het factuurbedrag, per
begonnen maand. Met als minimum de wettelijke intrest. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 100 €) als schadevergoeding. Dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals ander inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op onze verkopen in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven
bevoegd.